Sante Clinic

Witamy w eRejestracji

Sante Clinic Sp. z o.o. Sp.K.

w Sosnowcu

Al.Wolności 6

 

Informacja dla pacjentów Poradni Endoskopii:

Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty minimum jeden tydzień przed umówionym terminem wizyty w celu:

  1. wypełnienia ankiety przed badaniem,
  2. kwalifikacji do badania,
  3. kwalifikacji do znieczulenia,
  4. pobrania preparatu do oczyszczenia jelita
  5. oraz innych informacji koniecznych do przygotowania przed badaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sante Clinic Sp. z o.o Sp.K. z siedzibą w Sosnowcu Al. Wolności 6, 41-219 Sosnowiec

2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust.2 lit.h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3) Odbiorcami Państwa danych mogą być uprawnione podmioty, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę       z zakresu ochrony danych osobowych);

4) Informujemy, że Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych powoduje naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Posiadają Państwo Prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych;

8) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

9) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@santeclinic.pl